salinamts
url journal:http://www.penerbit.utm.my/onlinejournal/46/E/JT46EJUN3.pdf
Oleh:Salina Zakaria
No matrik:202108
Ringkasan journal:
Kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh mana kesediaan guru dari aspek penggunaan komputer bagi proses pengajaran dan pembelajarannya khususnya subjek sains di dalam bilik darjah.Hasil kajian menunjukkan bahawa faktor jantina tidak mempengaruhi tahap kesediaan guru dari semua aspek yang dikaji.Secara keseluruhannya, tahap kesediaan penggunaan teknologi maklumat berasaskan komputer bagi guru-guru sains berada pada tahap sederhana.Tahap kesediaan dari aspek pengetahuan dan sikap pula, tiada perbezaan yang signifikan di antara guru dari kumpulan perkhidmatan siswazah dan bukan siswazah.
salinamts
assalamualaikum......