salinamts
url journal:http://www.penerbit.utm.my/onlinejournal/46/E/JT46EJUN3.pdf
Oleh:Salina Zakaria
No matrik:202108
Ringkasan journal:
Kajian ini dijalankan untuk melihat sejauh mana kesediaan guru dari aspek penggunaan komputer bagi proses pengajaran dan pembelajarannya khususnya subjek sains di dalam bilik darjah.Hasil kajian menunjukkan bahawa faktor jantina tidak mempengaruhi tahap kesediaan guru dari semua aspek yang dikaji.Secara keseluruhannya, tahap kesediaan penggunaan teknologi maklumat berasaskan komputer bagi guru-guru sains berada pada tahap sederhana.Tahap kesediaan dari aspek pengetahuan dan sikap pula, tiada perbezaan yang signifikan di antara guru dari kumpulan perkhidmatan siswazah dan bukan siswazah.
5 Responses
 1. Artikel ini sangat bagus dan berkenaan dengan kesediaan guru sains dalam penggunaan teknologi maklumat berasaskan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Kebanyakan guru khususnya guru sains telah mempunyai asas pengetahuan komputer tetapi belum bersedia mengaplikasikannya dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, belum sedia dari segi penerimaan dan kurang berminat dari segi sikap..Antara teknologi yang boleh digunakan ialah komputer,bahan elektrik,Liquid Crystal Display (LCD)dan kamera video..Penggunaan teknologi ini memerlukan perancangan yang rapi dari segi pengajaran dan banyak memakan masa menyediakannya sebelum pengajaran bermula.
  Antara penyebab kurang minat ini adalah keperluan teknologi di sekolah berkurang.Guru biasanya menggunakan komputer untuk penulisan dan kerja pengkeranian bukannya semasa pengajaran.Guru perlu banyak belajar sendiri bagi meningkatkan kemahiran komputer.Pengajaran menggunakan komputer bagus kerana ia mengaplikasikan kaedah pembelajaran berpusatkan pelajar di mana melahirkan pelajar yang lebih kreatif dan aktif.


 2. Na, baca ye artikel yang Kak Wa nak komen ni,,

  Kesediaan guru merupakan salah satu elemen yang penting serta dapat memainkan peranan untuk pelajar pelajar menyesuaikan diri dalam suasana dan kaedah pembelajaran yang baru serta didedahkan dengan penggunaan teknologi yang sesuai. Sekiranya guru tidak bersedia, maka program yang dijalankan untuk pelaksanaan Sekolah Bestari dan English for Teaching Mathematic & Science tidak dapat dijayakan dengan berkesan.
  Kajian oleh Badrul Hisham (1998) keatas kesediaan guru-guru matematik di sekolah menengah dalam P&P berbantukan komputer (PPBK) mendapati guru-guru kurang didedahkan dengan penggunaan computer.
  Walaubagaimanapun, kebanyakan mereka mempunyai sikap positif terhadap penggunaan komputer membantu tugas harian mereka. Kajian yang dijalankan menunjukkan guru-guru sains sudah mempunyai pengalaman menggunakan komputer sama ada di rumah atau di sekolah.
  Guru sains perlu lebih bersedia untuk meningkatkan tahap penggunaan teknologi maklumat terutama daripada aspek pengetahuan dan sikap. Guru mestilah bersikap positif dengan meningkatkan kemahiran diri yang ada agar proses P & P dapat berjalan lancar.


 3. Pada pendapat saya,tahap kesediaan guru dalam penggunaan teknologi maklumat berasaskan komputer merupakan salah satu aspek penting bagi menangani perubahan ke arah
  pengajaran dan pembelajaran sains yang berkesan. Penerapan mata pelajaran
  teknologi maklumat dalam sukatan pelajaran tertentu di peringkat sekolah adalah merupakan salah satu inisiatif bagi membolehkan guru-guru membiasakan diri dengan penggunaan
  teknologi maklumat serta meningkatkan kemahiran dalam bidang teknologi. Tapi sayangnya, masih ramai yang belum bersedia dan tidak mahir menggunakan aplikasi internet maupun komputer. Sepatutnya guru-guru diberikan pendedahan dan latihan tunjuk ajar dalam mengendalikan aplikasi ini supaya nanti dapat digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kesediaan dari segi mental dan fizikal juga amat penting bagi mewujudkan keselesaan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar. Oleh yang demikian, kesedian guru sains dalam penggunaan teknologi maklumat berasaskan komputer dalam proses pengajaran dan pembelajaran amatlah diperlukan.


 4. tahap kesediaan guru dalam bidang teknologi maklumat perlulah berada pada tahap yang paling optima sekurang-kurangnya. Ini membolehkan para guru menyampaikan sebarang maklumat dan ilmu dengan sehabis baik. guru-guru perlu lah bersedia untuk menangani perubahan dalam menyesuaikan diri dengan kaedah P & P yang semakin moden. ini adalah salah satu proses untuk guru-guru meningkatkan kemahiran dalam bidang teknologi. kerana penguasaan guru dalam bidang teknologi yang tinggi dapat membantu proses p&p berlangsung dengan cara yang paling efektif dan berkesan. Guru-guru sains terutamanya perlu menguasai dengan baik. ini kerana banyak maklumat2 sains boleh didapati melalui internet, dan peralatan makmal juga sudah semakin moden dalam mengendalikannya. Guru-guru perlu dibiasakan dan membiasakan diri dengan teknologi. pendedahan dan latihan perlu sentiasa diberikan bagi membolehkan guru ini berkhidmat dengan lebih efisien. ketahanan fizikal dan mental juga kn mantap, bagi menangani perubahan-perubahan dalam proses p&p selepas ini. apa yang penting, kita perlu berikan komitmen sehabis baik untuk memastikan pelajar mendapat ilmu dan maklumat yang terbaik untuk di sampaikan kepada pelajar. kesimpulannya, guru-guru sains sudah bersedia untuk menggunaakn teknologi dalam P&P walaupun tahap kemahiran komputer masih lemah.


 5. annur82 Says:

  Salam...
  secara umumnya saya melihat penggunaan komputer dalam proses p&p bergantung kepada beberapa faktor..
  1)kemudahan komputer,lcd projector di sekolah. 2)kemahiran guru menggunakan komputer.
  3)BBM yang ada samada disediakan sendiri atau oleh KPM dsb.
  4)kesesuaian subjek yang diajar
  ...dan mungkin banyak lagi faktor2 lain yang menjadi penentu dalam menjayakan peranan komputer dalam proses p&p


Post a Comment